ต้องมีรายการขอราคาอย่างน้อย 1 รายการ
รายการขอราคา / Quotation List
รหัส / No.
ชื่อสินค้า / Product Name
รายการ / Option Name
จำนวน / QTY
ลบรายการ / Delete